تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - فیلم های آموزشی C++
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن
دوست عزیزم، جتاب آقای مسعودی لطف کردند و تعدادی لینک فیلم های آموزش سی پلاس پلاس آماده کردن که در زیر میبینید. برای دانلود آنها کافیست که لینک را در قسمت آدرس مرورگر خود کپی کرده و کلید تایید را بفشارید


http://download.microsoft.com/download/b/6/a/b6a6c87b-b1a4-4cb0-8898-ff6ec486053a/WinVideo-HDI%20-%20Orcas%20-%20ClickOnce%20Programmatic%20Updates.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/956e/0/WinVideo-Extensibility-PackageAndDeploy.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/3e96/0/WinVideo-Extensibility-SetupProject.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/4e9b/0/WinVideo-Extensibility-DeployaVSPackage.wmv

http://download.microsoft.com/download/b/6/a/b6a6c87b-b1a4-4cb0-8898-ff6ec486053a/WinVideo-HDI%20-%20Orcas%20-%20ClickOnce%20Programmatic%20Updates.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/379b/0/WinVideo-Orcas-AddtoASPNETPage.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/98d6/0/WinVideo-Orcas-ConfigureBasicWindowsCommunicationFoundationClient.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/0254/0/WinVideo-Orcas-MFCRichClientApp.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/1650/0/WinVideo-Orcas-AJAXEnabledWebService.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/cc28/0/WinVideo-Orcas-CreateandModify.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/ff56/0/WinVideo-Orcas-CreatingandDebuggingaSharePointWorkflowTemplate.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/f84e/0/WinVideo-Orcas-WPFApplication.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2cfd/0/WinVideo-VSTS-CompareData.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/15c0/0/WinVideo-VSTS-CompareSchemas.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/859a/0/WinVideo-VSTS-EasilyBindDataToUnitTests.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/7f67/0/WinVideo-VSTS-DataGenerationWizard.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/de0f/0/WinVideo-VSTS-DatabaseEditionend-to-end.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/9961/0/WinVideo-VSTS-GenerateTestData.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/a81d/0/WinVideo-Orcas-LINQToXML.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/6f32/0/WinVideo-VSTS-DatabaseRefactoring.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/a6e7/0/WinVideo-Extensibiity-Creatingadebuggervisualizer.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/2776/0/WinVideo-VSTS-ModelingClassLibraries.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/85af/0/WinVideo-VSTS-ArchitectureEditionSystemDesigner.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/4415/0/WinVideo-VSTS-ComparingPerformanceReports.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/83b7/0/winvideo-LINQ-Assertions.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/ee4d/0/winvideo-LINQ-DebuggingHitCount.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/c4d2/0/WinVideo-Orcas-WPFDebugging.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/89ea/0/winvideo-LINQ-DebuggingTipsNTricks.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/ea0b/0/WinVideo-VSTS-PerformcodeanalysisaCPPproject.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share9/43f5/0/f6c53503-ad0e-45db-b54e-81f812f54eed.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/b480/0/WinVideo-VSTS-CodeMetrics.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/5195/0/VSTSProfiler.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/ec05/0/WinVideo-Extensibility-AddingCommands.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/faad/0/WinVideo-Orcas-QuickTouroftheIntegratedDevelopmentEnvironment.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/0bac/0/fe4e74c7-741a-49bb-8b58-12247423bf58.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/bf1f/0/5ab1fc60-25c6-4c7e-bea0-d434edd116b8.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/759b/0/WinVideo-Orcas-Intellisense.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share11/ef82/0/cc3fb107-c08e-4386-81ff-1cf0a924846b.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/abfe/0/WinVideo-VSTS-TF_FolderDiff.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/d48d/0/WinVideo-Extensibility-AddAnOptionsPage.wmv

http://download.microsoft.com/download/5/2/8/528062ed-09df-4b89-8a15-4c65cab1e0c7/WinVideo-Extensibility-AddACustomToolWindow.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/eede/0/WinVideo-Extensibility-AddingRightClickMenus.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/b2bc/0/WinVideo-Extensibility-Branding.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/e8f8/0/WinVideo-Extensibility-LanguageServiceCodeSnippets.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/6356/0/Winvideo-Extensibility-LanguageServicesCodeSnippets.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/eb8c/0/WinVideo-Extensibility-LanguageServicesIntellisense.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2bf5/0/WinVideo-Extensibility-LanguageServiceIntellisense.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/a66c/0/WinVideo-Extensibility-AddValidationToMyDSL.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/b3c0/0/WinVideo-Extensibility-BabelLanguageServicea.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/0782/0/WinVideo-Extensibility-F1Help.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/af0f/0/WinVideo-Extensibility-CreateaLanguageService.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/e63c/0/WinVideo-Extensibility-MultiProjectTemplate.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2a7e/0/WinVideo-Extensibility-MultiviewEditor.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/ec62/0/WinVideo-Extensibility-DSLTools-CreateAndCustomize.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/d6e9/0/WinVideo-Extensibility-CreateAndUseT4Templates.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/3fbd/0/WinVideo-Extensibility-CreateCustomItemTemplate2008.wmv

http://download.microsoft.com/download/6/9/9/6993365e-894b-4c5b-86ba-390b2a440d65/WinVideo-HDI%20-%20Orcas%20-%20Occasionaly%20Connected%20Client.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/36b8/0/WinVideo-Extensibility-VSShell-Part3.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/0e6c/0/WinVideo-Extensibility-VSShell-Part2.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2898/0/WinVideo-Extensibility-CreateCustomProjectTemplate2008.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/1696/0/WinVideo-Extensibility-VSShell-Part1.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/1413/0/WinVideo-Extensibility-DSLTools-GeneratingCode.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/4256/0/WinVideo-Extensibility-DSLTools-GettingStarted.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2e0d/0/WinVideo-VSTS-GetthemostoutoftheVisualStudio2008SDK.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/0a38/0/WinVideo-Extensibility-VSPackages-ErrorList.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/89f1/0/WinVideo-Extensibility-CommandPlacement.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/d853/0/WinVideo-Extensibility-ReadWriteSelectedText.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/8a8f/0/WinVideo-Extensibility-ReadWriteSelectedText2008.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/1146/0/WinVideo-Extensibility-DSLTools-AdvancedCustomization.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share12/633a/0/winvideo-NativeCoding-ComboBoxEx.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/de3a/0/WinVideo-Extensibility-AdvancedCombos.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/bf47/0/CreatingToolWindows.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/095b/0/WinVideo-VSTS-InterpretWebTestResults.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/2f21/0/WinVideo-VSTS-DatabindaLoadTest.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/6b43/0/WinVideo-VSTS-CreateandRunUnitTestsinCPP.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/063b/0/VSTS2008_UnitTest.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/0ac7/0/WinVideo-VSTS-DataBindaUnitTest.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/68d5/0/ReverseProxy.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/9ec0/0/WinVideo-VSTS-CodedWebTests.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/9890/0/WinVideo-VSTS-ChecksumandExpectedSchemaTestConditions.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/b38a/0/WinVideo-VSTS-UsingtheVisualStudioTeamTestLoadAgent.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/d6ae/0/WinVideo-VSTS-UnitTestingSmartDevices.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/0f0f/0/WinVideo-VSTS-AutomatingTeamBuild.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/8d53/0/WinVideo-VSTS-AutomatingTeamBuild2008.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/5e79/0/WinVideo-VSTS-BuildanddeploydatabaseprojectsusingTeamBuild.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/006e/0/WinVideo-VSTS-CustomizingTeamBuild.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/2b0f/0/WinVideo-VSTS-BuildNotificationTool.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2619/0/WinVideo-VSTS-TeamBuild2008.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/bc73/0/WinVideo-VSTS-BuildsCheckinPolicy.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/f1cb/0/WinVideo-VSTS-BackupmyTFSdatabases.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/0454/0/WinVideo-VSTS-InstallTeamFoundationServeronOneServer.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/c8e5/0/WinVideo-VSTS-InstallTeamFoundatinServeronTwoServers.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/2605/0/WinVideo-VSTS-CustomCheck-inPolicy.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/f072/0/WinVideo-VSTS-IntroToVersionControl-CreatingandManagingWorkspaces.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/d251/0/WinVideo-VSTS-CreateCustomWorkIteminTeamFoundationServer.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/dec4/0/WinVideo-VSTS-Customizereports.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ds/0d5ff4c9-e33d-4fdd-b96a-d5746a1e1717.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/ffab/0/WinVideo-VSTS-TFPTDestroyWIandTFPTDestroyWITD.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/8684/0/WinVideo-DownloadingAndInstallingTeamPlain.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/9c07/0/WinVideo-VSTS-CodeAnalysisCheck-InPolicies.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/4551/0/WinVideo-VSTS-ExploringBuilt-InReports.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/fd92/0/WinVideo-VSTS-Makebatcheditstoworkitems.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/a6dd/0/WinVideo-VSTS-AreaAndIterationSecurity.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/3b50/0/WinVideo-VSTS-UseExceltoReportonVisualStudioTeamFoundationServer.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/7e8c/0/WinVideo-VSTS-TeamExplorerEnhancements.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/5756/0/WinVideo-VSTS-UseTeamFoundationServerOffline.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/f989/0/WinVideo-VSTS-UsingtheTeamFoundationServerTreeViewPowerTool.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/e0b6/0/Winvideo-VSTS-UseTF.exeinamulti-userenvironment.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/b9bb/0/WinVideo-VSTS-RefactorCommandGenerator.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/2f01/0/WinVideo-VSTS-BestPracticesAnalyzer.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/00b9/0/WinVideo-VSTS-Destroy.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/a7bd/0/winvideo-VSTS-UsetheTFPTUnshelvecommand.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/140f/0/WinVideo-VSTS-WorkItemTemplates.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/38fb/0/WinVideo-VSTS-WorkingOfflineWithTFS2008.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/dfad/0/WinVideo-VSTS-CustomPolicies.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/4fe7/0/WinVideo-VSTS-SharedvsExclusiveCheckout.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/74a9/0/WinVideo-VSTS-Managetestresults.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/5133/0/WinVideo-VSTS-IntroToVersionControl-MigratingFromVisualSourceSafe.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/3aff/0/WinVideo-VSTS-PromotionModelingBranchingandMerging.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/356c/0/WinVideo-VSTS-Removeresolveasthedefaultcheck-inaction.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/3d28/0/WinVideo-VSTS-LabelinginTeamFoundationVersionControl.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/d23a/0/WinVideo-VSTS-IntroToVersionControl-ShelvingandUnshelving.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/cecc/0/WinVideo-VSTS-UseTeamFoundationServerRollbackPowerTool.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/bf80/0/WinVideo-VSTS-GetLatestOnCheck-out.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/9954/0/WinVideo-Extensibility-XMLDocumentAccess.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/c829/0/WinVideo-Extensibility-AddBranding.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/6e76/0/HDI%20-%20Extensibility%20-%20Add%20Commands%20to%20Menus%20and%20Toolbars.wmv

http://download.microsoft.com/download/6/9/0/6904d3a3-242a-479c-a48b-a3bd77b46060/WinVideo-Extensibility-AddaCustomToolWindow.wmv

http://download.microsoft.com/download/3/b/2/3b2d928d-67dd-4375-9f01-b3ecb9f67d99/WinVideo-Extensibility-AddanOptionsPage.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/4bc5/0/WinVideo-Extensibility-CreateaBasicEditor.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/352b/0/WinVideo-Extensibility-CustomTemplateWizard.wmv

http://content2.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/f394/0/WinVideo-Extensibility-CreatingMacros.wmv

http://content4.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/5c40/0/WinVideo-Extensibility-CreateCustomProjectAndItemTemplates.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/5804/0/WinVideo-Extensibility-VSCTFiles.wmv

http://content3.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/02e4/0/WinVideo-Extensibility-ErrorList.wmv

http://content1.catalog.video.msn.com/e2/ft/share10/d15b/0/WinVideo-VSTS-Check-InPolicies.wmv

http://content5.catalog.video.msn.com/e2/ft/share13/d2fa/0/WinVideo-Extensibility-WritetoOutputWindow.wmv

http://download.microsoft.com/download/4/7/9/47952560-3434-44ed-b70d-69ae443aa51a/WinVideo-Extensibility-IntegratewiththeTaskList.wmv